แบบฟอร์มมหาวิทยาลัย


ลำดับเอกสาร

ชื่อแบบคำร้อง

ช่องทางดาวน์โหลด

    1.

 แบบคำร้องรายการรับ-ส่งผลการเรียน

      
    2.

 แบบคำร้องลงทะเบียนล่าช้า

      
    3.  แบบคำร้องขอแก้ระดับค่าคะแนน       
    4.  แบบคำร้องทั่วไป       
    5.  แบบคำร้องขอผ่อนผัน กยศ.        
    6.  แบบฟอร์มเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา       
    7.  แบบคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร       
    8.  แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักศึกษา       
    9.  แบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา       
  10.  ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สังกัด วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่       
  11.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา        
  12.  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘         
  13.  หลักเกณฑ์การลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      
  14.  คู่มือการใช้บริการ One Stop Service        
  15.  คู่มือการลงทะเบียนด้วยตนเอง (สำหรับนักศึกษา รหัส ๕๘ ขึ้นไป)       
  16.  คู่มือการลงทะเบียนด้วยตนเอง (สำหรับนักศึกษา รหัส ๕๐-๕๗ ขึ้นไป)       
  17.  คู่มือการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา ๒๕๖๐       
  18.  คู่มือกรอกประวัตินักศึกษาใหม่       
  19.  คู่มือระบบตรวจสอบผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร       
  20.  คู่มือระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน       
  21.  คู่มือระบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา       
  22.  คู่มือระบบฐานข้อมูลค้นหารายวิชาเทียบโอน       
  23.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การเรียนหรืออบรมรายวิชานอกหลักสูตร       
  24.  แนวทางปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี       
  25.  แนวทางปฏิบัติการเทียบโอนรายวิชาต่างคณะ       
  26.  หลักเกณฑ์การโอนย้ายไปสาขาวิชาคณะอื่น       
  27. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการศึกษา ของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ       
  28. คู่มือการยกเลิกรายวิชา (W) สำหรับนักศึกษา 2-59         
  29. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคเรียนแต่ละหลักสูตร พศ.2560         
  30. คู่มือการสมัครสอบICT www.el5.ssru.ac.th       
  31. คู่มือการส่งผลการเรียนผ่านระบบ Internet สำหรับอาจารย์       
  32. คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2560       
  33. คู่มือการใช้งาน One Stop Service       08. 2017