แบบฟอร์มวิทยาลัย


ลำดับเอกสาร

ชื่อแบบคำร้อง

ช่องทางดาวน์โหลด

    1.  แบบคำร้องขอยกเลิกรายวิชา       
    2.   แบบบันทึกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา)       
    3.  แบบรับเรื่องร้องเรียน (สำหรับแบบฟอร์มผู้ร้องเรียน)        
    4.  แบบคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ       
    5.  แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์       
    6.  แบบตอบรับนักศึกษาฝึกงาน       
    7.  แบบฟอร์มแผนที่ฝึกงาน       
    8.  ประกาศการผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ       
    9.  ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษาประจำปี ๒๕๕๙       
  10.  ประกาศ ราคา เครื่องแบบ เครื่องหมาย เครื่องแต่งกายนักศึกษาในการมอบตัวนักศึกษา       
  11.  ประกาศกิจกรรมวิชาการ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
(ภาคเรียนที่1 และ ภาคเรียนที่ 2 )
          
  12.  อัตราค่าธรรมเนียมค่าแรกเข้าศึกษาและค่าลงทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม ๒๕๕๘)
       
  13.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล(หลักสูตรนานาชาติ)     **PDF ภาษาไทย**       
  14.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล(หลักสูตรนานาชาติ)   **PDF ภาษาอังกฤษ**       
  15.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  **PDF ภาษาไทย**
 
      
  16.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  **PDF ภาษาอังกฤษ**
         
  17.  แบบฟอร์มขอหนังสืออนุเคราะห์เข้าฝึกงาน       
  18.  แบบฟอร์มขอใช้เครื่องปริ้นเตอร์3D        
  19.  แบบฟอร์มขอยืมใช้ห้องเรียนเพื่อการศึกษา       
  20.  แบบฟอร์มคำร้องขอเปิดรายวิชา       
  21.  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พศ.2558       
  22.  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙       
  23.   ประกาศวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ เรื่อง นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙       
  24.  ประกาศวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เรื่องระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์       
  25.  คู่มือการยื่นคำคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560       
08. 2017